Trắc nghiệm tâm lý

Sáu câu hỏi sàng lọc cho ADHD phát triền ở người trưởng thành

  • PDF.

02/25/2019

Công cụ đánh giá nhanh này được xây dựng dựa trên Quy mô tự báo cáo ADHD dành cho người lớn của Tổ chức Y tế Thế giới đã được phát triển trước đây và phản ánh các tiêu ch&iacu [ … ]

Bảng Nghiệm kê nhân cách EPI

  • PDF.

Bảng Nghiệm kê nhân cách Eysenck
(Eysenck Personality Inventory - EPI)

BẢNG HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM

  • PDF.

Bảng câu hỏi sau đây giúp cho bạn có thể đánh giá để biết bạn hoặc người thân của bạn có các triệu chứng trầm cảm hay không. Hãy trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và trung thực, thẳng thắn:

Trong 2 tuần lễ liên tiếp, những triệu chứng nào sau đây thường xuyên xuất hiện?

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)

  • PDF.

     Bệnh viện Bạch Mai                                       NGHIỆM PHÁP BECK [ … ]

You are here