# Chức vụ Tên Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA (84-4) 38522087 - (84-4) 35765344
2 Phòng tổng hợp
3 Phòng nghiện chất
4 Phòng kế toán

You are here